Friday, March 11, 2011

இது சத்தியம்!


ராதேக்ருஷ்ணா

பாகவத புஸ்தகம் எங்கு
இருக்கிறதோ அங்கே நிச்சயம் 
கண்ணன் இருக்கின்றான்! எங்கே
பாகவதம் வாசிக்கிறார்களோ 
அங்கே நிச்சயம் கண்ணன் 
வருவான்! இது சத்தியம்!

0 comments:

  © Blogger template 'iNY' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP