Tuesday, March 8, 2011

எத்தனை க்ருபை! ஆஹா!ராதேக்ருஷ்ணா

த்வாரகா நாதனின் கோயிலில்
இருக்கும் ஒவ்வொரு நிமிஷமும்
மிக மிக சுகம்! எத்தனை க்ருபை
செய்கிறான் இந்த ராஜாதி
ராஜன்! இவனல்லவோ ப்ரஜா
ராஜன்! ஆஹா!

0 comments:

  © Blogger template 'iNY' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP